Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

12 mei 2021

Digitaal

19:00 - 23:00 uur

 

De overige documenten behorend bij de voorstellen zijn te raadplegen bij de documenten voor de raadsoverleggen 28 april j.l.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 14 april 2021 (voortgezet op 15 april 2021), evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

*Voorgesteld wordt om zonder debat in te stemmen met de voorstellen.*

B.06 Bekrachtiging geheimhouding

*De raad wordt gevraagd de door het college opgelegde geheimhouding op enkele documenten met betrekking tot de ontwikkeling van de Oostpolder (agendapunt 12) te bekrachtigen.*

B.07 Krediet NPG-project Waterwerken Zoutkamp

*De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 1.459.091 (ex btw) voor het project en de begroting overeenkomstig te wijzigen.*

B.08 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024

*De raad wordt gevraagd het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 en de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Het Hogeland 2021 vast te stellen.*

B.09 Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021

 *De raad wordt gevraagd de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente het Hogeland 2021 vast te stellen.*

B.10 Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

*De raad wordt voorgesteld de Notitie Rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen en de verantwoordingsgrens van 1% en de rapporteringsgrens van 5% te hanteren.*

B.10.A Krediet aankoop kavel in Kantens

B.10.B Begrotingswijzigingen

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

*Voordat de raad tot besluitvorming overgaat vindt er een debat plaats in de raad.*

C.11 Bestemmingsplan Boogplein

*De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Boogplein Winsum en het bestemmingsplan vast te stellen.*

C.12 Ontwikkeling Oostpolder/uitbreiding bedrijventerrein Eemshaven

*De raad heeft gelegenheid wensen en bedenkingen ten aanzien van de ruimtelijke procedure en de te sluiten samenwerkingsovereenkomst ter kennis te brengen van het college.*

C.13 Havenbeheersverordening Lauwersoog

De raad wordt gevraagd de Havenbeheersverordening Lauwersoog 2021 vast te stellen.

C.14 Notitie Grondprijzen 2021

*De raad wordt gevraagd de Notitie Grondprijzen 2021 en daarmee de daarin opgenomen uitgangspunten, rekenmethodes en grondprijzen vast te stellen.*

C.15 Begroting 2022 GR Groningen Seaports

*De raad heeft gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2022 van de GR Havenschap Groningen Seaports.*

C.16 Jaarstukken 2021 Regio Groningen Assen

*De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en conceptbegroting 2022 van de Regio Groningen Assen en heeft gelegenheid een zienswijze in te dienen.*

C.17 Motie fractie PvdA: Omgevingsvisie en burgerberaad

*Voortzetting van het debat over de in de raadsvergadering van 14 april (voorgezet op 15 april) ingediende motie.*

C.18 Sluiting