Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

9 juni 2021

Digitaal

19:00 - 23:00 uur

De overige documenten behorend bij de voorstellen zijn te raadplegen bij de documenten voor de raadsoverleggen 26 mei j.l.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 12 mei 2021, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

*Voorgesteld wordt om zonder debat in te stemmen met de voorstellen.*

B.06 Indienen NPG-project: Centrumplan Leens

De raad wordt gevraagd goedkeuring te geven om de 'Plus' op het centrumplan in te dienen voor een bijdrage.

B.07 Ontwerpbegroting 2022 GR Veiligheidsregio Groningen (VRG)

De raad heeft gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de actualisatie van de begroting 2021 en de concept beleidsbegroting 2022.

B.08 Ontwerpbegroting 2022 GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)

De raad heeft gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de wijziging van de begroting 2021 en op de ontwerpbegroting 2022.

B.09 Ontwerpbegroting 2022 GR Publiek Vervoer

De raad heeft gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2022-2025.

B.10 Bekrachtiging opgelegde geheimhouding

De raad wordt gevraagd de door het college opgelegde geheimhouding op onderdelen van het aan de raad gezonden 'Overzicht grondexploitaties' te bekrachtigen.

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

*Voordat de raad tot besluitvorming overgaat vindt er een debat plaats in de raad.*

C.11 Evaluatie beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de evaluatie van het Beleid kleinschalige duurzame energieopwekking Het Hogeland en een "Toolkit draagvlak meten' op te laten stellen.

C.12 Regionale Energiestrategie (RES) Groningen 1.0

De raad wordt gevraagd de Regionale Energiestrategie Groningen 1.0 (RES Groningen 1.0) vast te stellen.

C.13 Kaders Huisvestingsconcept Het Hogeland

De raad wordt gevraagd om kaders (uitgangspunten) vast te stellen voor te nemen besluiten over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

C.14 Ontwerpbegroting GR Omgevingsdienst Groningen

De raad heeft gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2022.

C.15 Sluiting