Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

30 juni 2021

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 9 juni, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

Voorgesteld wordt om zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Project Enne Jans Heerd

De raad wordt gevraagd een bijdrage van € 1.612.500 (incl. BTW) vanuit het trekkingsrecht van het Nationaal Programma Groningen voor het project Enne Jans Heerd definitief vast te stellen en dit bedrag als krediet beschikbaar te stellen.

B.07 Herziening grondexploitaties

De raad wordt gevraagd het grondexploitatieoverzicht 2021 en daaruit voortvloeiende wijzigingen en besluiten vast te stellen.

B.08 Bestemmingsplan van Speykstraat/Roodeschool

De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

B.09 Bestemmingsplan locatie voormalige Togtemaarschool Bedum

De raad wordt gevraagd de voorgestelde afdoening van de ingediende zienswijzen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

B.10 Verklaring van geen bedenkingen Maarhuizen 3 te Winsum

De raad wordt gevraagd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van twee zgn. cubestees, als onderdeel van het project Enne Jans Heerd.

B.11 Verklaring van geen bedenkingen Panserweg 1 en 2

De raad wordt gevraagd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omvorming van een melkveehouderij naar een paardenhouderij.

B.12 Afvalstoffenverordening

De raad wordt gevraagd de voorgelegde (vernieuwde) verordening vast te stellen.

B.13 Opheffing GR Vuilverwerking Noord-Groningen

De raad wordt gevraagd te besluiten de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2022 op te heffen.

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.14 Verklaring van geen bedenkingen Netlaan 1a/Winsum

De raad wordt gevraagd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een sportaccommodatie met 2 bedrijfswoningen.

C.15 Jaarstukken 2020

De raad wordt gevraagd het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 met een positief resultaat van

€ 2.658.688 vast te stellen en aanvullende besluiten te nemen over bestemming en onttrekking van middelen. De raad betrekt hierbij de rapportage van de accountant.

C.16 Kredieten aanleg kunstgrasveld sportpark Bedum en voorbereiding nieuwe kleedruimte en kantine SV Bedum

De raad wordt gevraagd een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstgrasveld en een voorbereidingskrediet van € 90.000.

C.17 Groenbeleidsplan

De raad wordt gevraagd het 'Groenbeleid 2021-2030 Gemeente Het Hogeland' vast te stellen.

C.18 Beleidsplannen beheer openbare ruimte

A. Wegen

B. Civiele constructies

C. Openbare verlichting

 

De raad wordt gevraagd betreffende beleidsplannen vast te stellen en daarop gebaseerde besluiten te nemen over in te zetten financiële middelen.

C.19 Beheersverordening gebouwd erfgoed en vaststellen lijst karakteristieke panden

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nota beantwoording overleg en inspraakreacties m.b.t. de beheersverordening gebouwd erfgoed, genoemde verordening vast te stellen en te besluiten omtrent aan te wijzen karakteristieke panden v.w.b. het grondgebied van de voormalige gemeenten De Marne en Winsum.

C.20 Rapportage onderzoek De Tirrel

De raad is in de gelegenheid het evaluatierapport over de informatievoorziening aan de raad over het project de Tirrel te bespreken en wordt gevraagd te besluiten over in het rapport gedane aanbevelingen.

C.21 Ontwerpbegroting 2022 GR Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

De raad heeft gelegenheid een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen.

C.22 Sluiting