Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

7 juli 2021

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

14:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad / Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

B.04.A Jaarstukken 2020

De raad wordt gevraagd het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 met een positief resultaat van

€ 2.658.688 vast te stellen en aanvullende besluiten te nemen over bestemming en onttrekking van middelen. De raad betrekt hierbij de rapportage van de accountant.

B.04.B Beleidsplannen beheer openbare ruimte

A. Wegen

B. Civiele constructies

C. Openbare verlichting

De raad wordt gevraagd betreffende beleidsplannen vast te stellen en daarop gebaseerde besluiten te nemen over in te zetten financiële middelen.

B.04.C Rapportage onderzoek De Tirrel

De raad is in de gelegenheid het evaluatierapport over de informatievoorziening aan de raad over het project de Tirrel te bespreken en wordt gevraagd te besluiten over in het rapport gedane aanbevelingen.

B.05 Uitwerking Meicirculaire 2021

De raad wordt gevraagd de begroting 2021 te wijzigen zoals voorgesteld.

B.06 Voorjaarsnota 2021

De raad wordt gevraagd de structurele en incidentele mutaties van de begroting, zoals vermeld in de bestuursrapportage, vast te stellen (te dekken uit de Algemene Reserve) en tevens de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022 vast te stellen.

B.07 Sluiting