Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

13 oktober 2021

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 15 september 2021, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

Voorgesteld wordt om zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Lokaal plan van aanpak versterking

De raad wordt gevraagd het voorgelegde lokaal plan vast te stellen

B.07 Visie en uitvoeringsplan recreatie en toerisme

De raad wordt gevraagd de visie en het uitvoeringsplan vast te stellen.

B.08 Bestemmingsplan Robbenplaat

De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

B.09 Invulling taakstelling investeringen openbare ruimte

De raad wordt gevraagd de voorgestelde mutaties van de investeringen vast te stellen en de investeringsramingen hierop aan te passen.

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.10 Bestemmingsplan agro-logistieke weg Warffum

De raad wordt gevraagd op de ingebrachte zienswijzen te beslissen overeenkomstig de voorgelegde ‘Zienswijzennota’ en het ontwerp bestemmingsplan vast te stellen. .

C.11 Erfgoedvisie “Erfgoed op Hogelandster wijze”

De raad wordt gevraagd de voorgelegde erfgoedvisie vast te stellen.

C.12 Vastgoedkader

De raad wordt gevraagd de in het voorgelegde document opgenomen (voor de bevoegdheid van de raad relevante) kaders vast te stellen, de structurele taakstelling in te vullen met incidentele inkomsten door verkoop van overtollig vastgoed en nadere beleidskeuzes te laten voorbereiden.

C.13 2e ontsluitingsweg Haven Lauwersoog

De raad wordt gevraagd voor de aanleg van de 2e ontsluitingsweg een krediet beschikbaar stellen van

€ 957.000 en de begroting overeenkomstig te wijzigingen.

C.14 Visie Sport en Bewegen

De raad wordt gevraagd de “Visie Sport en Bewegen in Het Hogeland (2021 – 2030)” vast te stellen.

C.15 Begroting ARCG 2022

De raad heeft gelegenheid een zienswijze in te dienen op de door het DB van de gemeenschappelijke regeling voorgelegde begroting.

NB: dit voorstel is niet voorafgaande ter voorbereiding behandeld in het Raadsoverleg.

C.16 Jaarrekening Lauwers en Eems

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgelegde jaarrekening.

NB: dit voorstel is niet voorafgaande ter voorbereiding behandeld in het Raadsoverleg.

C.17 Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening Het Hogeland

De raad wordt gevraagd de voorgelegde wijzigingen in de APV vast te stellen.

NB: dit voorstel is niet voorafgaande ter voorbereiding behandeld in het Raadsoverleg.

D.18 Sluiting