Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

10 november 2021

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:00 - 23:00 uur

Begrotingsraad.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering, vaststellen van de agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02.A Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

B.02.B (Facet-)bestemmingsplan gebouwd erfgoed

*Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis*

*De raad wordt gevraagd de reacties op de zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen.*

B.02.C Begrotingswijziging

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

C.02.D Rapportage Raadswerkgroep Burgerberaad - Omgevingsvisie

*De raad wordt gevraagd op basis van de rapportage opdracht te verstrekken voor het opstellen van een Projectplan op basis waarvan de raad een besluit kan nemen over het instellen van een burgerberaad.*

D Opiniƫrend en besluitvormend

D.03 Programmabegroting 2022 (inclusief Meerjarenraming 2023-2025)

*De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2022 vast te stellen.*

D.04 Belastingverordeningen 2022

*De raad wordt voorgesteld onderstaande belastingverordeningen en tarieven 2022 vast te stellen:*

D.04.A Verordening Afvalstoffenheffing 2022 en de tarieventabel 2022

D.04.B Verordening Forensenbelasting 2022

D.04.C Legesverordening inclusief bijbehorende tarieventabel 2022

D.04.D Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022

D.04.E Verordening Marktgelden 2022

D.04.F Verordening Onroerendezaakbelasting 2022

D.04.G Verordening Roerende zaakbelasting 2022

D.04.H Verordening Rioolheffing 2022

E.05 Sluiting