Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

15 december 2021

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 13 oktober en 10 november 2021, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg, zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Controleprotocol en normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022

*De raad wordt gevraagd het voorgelegde protocol vast te stellen*

B.07 Indienen NPG-project “Nieuw Roakeldais”

*De raad wordt gevraagd het project goed te keuren.*

B.08 Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2022

*De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen.*

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

Na behandeling in het raadsoverleg is vastgesteld dat, voor tot besluitvorming wordt overgegaan, het college nader bevraagd wordt en/of door de raad een debat over het voorstel wordt gevoerd.

C.09 Najaarsnota 2021

*De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de nota en de mutaties vast te stellen.*

C.10 Stedenbouwkundig plan Kooistraat e.o. Kantens

*De raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan.*

D Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken zonder behandeling in het raadsoverleg

De volgende voorstellen zijn geagendeerd zonder voorafgaande behandeling in het raadsoverleg.

D.11 Benoeming bestuurslid Lauwers & Eems

D.12 NPG-project “Centrumplan Leens”

*De raad wordt gevraagd het project “Centrumplan Leens” vast te stellen en de subsidie van € 1.529.691 vanuit het Nationaal Programma Groningen als krediet te verstrekken.*

D.13 Bijdrage inpassingskosten programma versterkingsopgave

*De raad wordt gevraagd om kredieten op basis van het van het Rijk ontvangen voorschotten te verstrekken voor het programma voor versterking van woningen en het zorgprogramma.*

D.14 Verordening Erepenning gemeente Het Hogeland

*De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen.*

D.15 Bijstellen/verlenen kredieten scholenprogramma

*De raad wordt gevraagd de beschikbaar gestelde kredieten bij te stellen en voor de op te starten projecten kredieten beschikbaar te stellen.*

D.16 Wijziging tarieventabel Legesverordening

*De raad wordt gevraagd de 1e wijziging tarieventabel behorende bij de verordening vast te stellen.*

D.17 Sluiting