Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

16 maart 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 26 januari, 1 februari en 16 februari 2017

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Verordening Maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017 en Verordening Jeugdhulp BMWE-gemeenten 2017 (rv nr. 014)

Hamerstuk

Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE-gemeenten 2017 (rv nr. 015)

Hamerstuk

Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen (rv nr. 016)

Hamerstuk

Benoeming in diverse gremia (rv nr. 017)

Discussiestuk

Overheveling budgetten 2016 naar 2017 (rv nr. 018)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr. 019)

Discussiestuk

Sluiting