Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

3 maart 2021

Digitaal

20:00 - 22:00 uur

RAADSOVERLEG II

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

3 Beleid dorpshuizen

Portefeuillehouder: Mariƫtte de Visser

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op het concept-Dorpshuizenbeleid.

4 Koersdocument Transformatie Sociaal Domein

Portefeuillehouders: Mariƫtte de Visser en Kristel Rutgers

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt het in het document voorgelegde kader voor de transformatie in het sociaal domein besproken.

5 Begroting/jaarplan 2021 Stichting Lauwers & Eems (primair onderwijs)

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

Ter voorbereiding op de door de raad te verlenen goedkeuring kan worden gereageerd op de voorgelegde begroting 2021 .

6 Gemeenschappelijke Regelingen

7 Rondvraag

8 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen