Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

3 maart 2021

Digitaal

17:00 - 19:00 uur

Raadsoverleg I

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

3 Verduurzamen sportpark in Winsum (zonneparking)

Portefeuillehouder: Theo de Vries

Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad wordt een voorstel besproken waarin de raad gevraagd wordt een eerder beschikbaar gesteld investeringskrediet voor verduurzaming te besteden aan de realisatie van zonnecarports en overigens te verlagen; tevens kunnen wensen of bedenkingen worden geuit n.a.v. het voornemen van het college van B&W om een lening beschikbaar te stellen aan de Stichting Schillinghamster Zon.

4 Budgetoverhevelingen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad kan worden gereageerd op voorgestelde budgetoverhevelingen van de begroting 2020 naar de begroting 2021.

5 Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op de concept-Gedragscode.

6 Gemeenschappelijke Regelingen

7 Rondvraag

8 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen