Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

31 maart 2021

Digitaal

20:00 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 MFA Bedum

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt een rapportage en voorstel besproken aangaande het plan voor een Multifunctioneel centrum in Bedum en een nieuwe accommodatie voor SV Bedum.*

04 Instellen Ondernemersfonds

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad kan worden gereageerd op het voornemen van het college van b&w om een subsidierelatie aan te gaan met de Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland i.o.*

05 Krediet “Ondernemers in de knel” (corona steunmaatregelen)

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel besproken om € 190.000 te bestemmen voor de aanpak van de coronaproblematiek bij ondernemers in de gemeente het Hogeland.*

06 Tijdelijke compensatieregeling culturele organisaties

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel besproken om €100.000,- beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling voor tijdelijke financiële ondersteuning van culturele organisaties en amateurkunstverenigingen tijdens de COVID-19 crisis en

€ 161.000,- beschikbaar te stellen voor vernieuwende activiteiten die de culturele infrastructuur versterken*

07 Concept afvalstoffenverordening (ter consultatie)

*Er is gelegenheid te reageren op een nieuw opgestelde concept-afvalstoffenverordening*

08 Gemeenschappelijke Regelingen

09 Rondvraag

10 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten