Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

28 april 2021

Digitaal

16:30 - 20:00 uur

Raadsoverleg I: 16.30 - 18.00 uur

Raadsoverleg I (vervolg): 18.30 - 20.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

3 Bestemmingsplan Boogplein

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt een voorstel besproken waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Boogplein Winsum en het bestemmingsplan vast te stellen.*

4 Ontwikkeling Oostpolder/uitbreiding bedrijventerrein Eemshaven

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad bespreekt de raad het voornemen om het bedrijventerrein Eemshaven uit te breiden De raad kan in zijn vergadering van 12 mei a.s. wensen en/of bedenkingen aangeven.*

5 Krediet NPG-project Waterwerken Zoutkamp

*Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad wordt een voorstel besproken waarin de raad gevraagd wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 1.459.091 (ex btw, € 1.765.500 incl btw) voor het project waterwerken Zoutkamp en de begroting overeenkomstig te wijzigen.*

6 Havenbeheerverordening Lauwersoog

*Ter voorbereiding op vaststelling door de raad is er gelegenheid de voorgelegde beheerverordening, waarin kaderstellende regels voor de scheepvaart in de haven van Lauwersoog worden vastgelegd, te bespreken.*

7 Notitie Grondprijzen 2021

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt een notitie besproken, waarin het college aan de raad voorstellen doet voor het vaststellen van de prijzen voor uit te geven bouwgronden.*

8 Gemeenschappelijke Regelingen -Begroting 2022 GR Groningen Seaports

*De begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt besproken, de raad is in de gelegenheid op 12 mei a.s. een zienswijze vast te stellen.*

9 Motie PvdA: Omgevingsvisie en burgerberaad

10 Rondvraag

11 Sluiting