Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

20 april 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Stand van zaken Centrumplan en beschikbaar stellen van kredieten

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering 16 maart 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Planontwikkeling Vogelzanglocatie (De Kwekerij) te Bedum

Hamerstuk

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Hamerstuk

Reactie provinciaal inpassingsplan argrarische bouwpercelen

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Aanvraag ondersteuning project burgerparticipatie groen Waldadrift

Hamerstuk

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord-Groningen

Hamerstuk

Initiatiefvoorstel PvdA: "Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein"

Discussiestuk

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder M. van Dijk en J.W. van de Kolk (rv nr 028, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Sluiting