Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

28 april 2021

Digitaal

20:30 - 22:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

3 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024

*Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt het voorgelegde beleidsplan besproken*

4 Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021

*Ter voorbereiding op vaststelling door de raad is de raad in de gelegenheid de voorgelegde concept-verordening te bespreken.*

5 Gemeenschappelijke Regelingen

6 Rondvraag

7 Sluiting