Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

16 juni 2021

Digitaal

19:00 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Kredieten aanleg kunstgrasveld sportpark Bedum en voorbereiding nieuwe kleedruimte en kantine SV Bedum

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel om een krediet van

€ 700.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstgrasveld en een voorbereidingskrediet van € 90.000 besproken.

04 Herziening grondexploitaties

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het grondexploitatieoverzicht 2021 besproken.

05 Bestemmingsplan van Speykstraat/Roodeschool

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad kan worden gereageerd op het voorstel het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

06 Bestemmingsplan locatie voormalige Togtemaarschool Bedum

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad kan worden gereageerd op de voorgestelde afdoening van de ingediende zienswijzen en het voorstel het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen

07 Verklaring van geen bedenkingen Netlaan 1a/Winsum

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel om een ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een sportaccommodatie met 2 bedrijfswoningen besproken.

08 Verklaring van geen bedenkingen Maarhuizen 3 te Winsum

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel besproken om een ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van twee zgn. cubestees, als onderdeel van het project Enne Jans Heerd.

09 Verklaring van geen bedenkingen Panserweg 1 en 2

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel om een ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor

10 Beheersverordening gebouwd erfgoed Het Hogeland en vaststellen lijst karakteristieke panden

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op de concept-facetbeheersverordening gebouwd erfgoed, de nota beantwoording overleg en inspraakreacties en de facetbeheersverordening gebouwd erfgoed vast te stellen

11 Afvalstoffenverordening

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op de voorgelegde concept-verordening.

12 Gemeenschappelijke Regelingen | Opheffing GR Vuilverwerking Noord-Groningen

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad kan worden gereageerd op het voorstel om de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2022 op te heffen.

13 Rondvraag

14 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen aan de raad 11-06-2021