Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

1 april 2021

Digitaal

20:00 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

3 Koersdocument Transformatie Sociaal Domein

*Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt het in het document voorgelegde kader voor de transformatie in het sociaal domein besproken.*

4 Verordening Adviesraad Sociaal Domein

*Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad kan worden gereageerd op de voorgelegde verordening.*

5 Krediet project Vakland (voortzetting van vergadering 31 maart jl.)

*Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van € 2.618.400 voor het project Vakland Het Hogeland in het kader van het Nationaal Programma Groningen.*

6 Gemeenschappelijke Regelingen

7 Rondvraag

8 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten