Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

27 juni 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notuelen raadsvergadering van 18 mei 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken/verslag van bijgewoonde vergaderingen

(Her)benoeming leden in diverse gremia (rv nr 037)

Jaarstukken en jaarrekening 2016 GR Werkplein Ability

Financiƫle jaarstukken 2016-2018 en Takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen

Actualisatie begroting 2017 uitvoering Sociaal Domein

Wijziging Verordeningen Wmo BMWE 2017

Hamerstuk

Dorpsvisie Zuidwolde

Dorpsvisie Onderdendam

Bijgevoegde documenten

Ontwerpbegroting 2018 van ARCG

Begroting 2018 Omgevingsdienst Groningen

Sluiting