Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

2 februari 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 15 december 2021, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

Voorgesteld wordt om zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Begrotingen PO en VO Lauwers en Eems

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

De raad wordt gevraagd de voorgelegde begrotingen goed te keuren.

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.07 Verklaring van geen bedenkingen Netlaan 1A/Winsum

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

De raad wordt gevraagd ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en een Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een sportaccommodatie met twee bedrijfswoningen.

C.08 Regiovisie Jeugdhulp Regio Groningen

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

De raad wordt gevraagd de Regiovisie Jeugdhulp Regio Groningen vast te stellen.

C.09 Beschikbaar stellen van middelen voor het Participatiefonds 2022

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

De raad wordt gevraagd € 100.000 beschikbaar te stellen ter aanvulling van het Participatiefonds.

 

NB: dit voorstel is niet voorafgaande ter voorbereiding behandeld in het raadsoverleg.

C.10 Terugblik en vooruitblik op het lokaal programmaplan NPG

Portefeuillehouder Henk Jan Bolding

Er is gelegenheid te reageren op de door het college opgestelde terugblik en vooruitblik door de raad.

 

NB: dit onderwerp is doorgeschoven en niet eerder besproken in het raadsoverleg op 19 januari en ook niet tijdens de raadsbijeenkomst op 26 januari jongstleden.

C.11 Sluiting