Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

2 maart 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.04.A Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 13 januari 2022

A.04.B Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 februari 2022, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

B.06 Inzet incidentele middelen groen

Portefeuillehouder: Theo de Vries

De raad wordt gevraagd € 430.000,- uit het overschot op de begroting 2022 te bestemmen voor extra groenonderhoud.

B.07 Consultatie Uitvoeringsprogramma Agenda voor de Wadden

Portefeuillehouder: Theo de Vries

De raad wordt gevraagd de voorgelegde wensen en bedenkingen betreffende het Uitvoeringsprogramma mee te geven aan het college van b&w.

B.08 Beleidskader statushouders

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

De raad wordt gevraagd het voorgelegde beleidskader vast te stellen.

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

C.09 Rekenkameronderzoek Jeugdzorg

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

Voorgesteld wordt met een positieve intentie kennis te nemen van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de raad in nieuwe samenstelling te vragen een werkgroep samen te stellen met als opdracht aan de slag te gaan met de aanbevelingen.

C.10 Visie Bedrijventerreinen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

De raad wordt gevraagd de voorgelegde visie vast te stellen.

C.11 Projectplan instellen Burgerberaad

Voorstel van de raadswerkgroep Burgerberaad

De raad wordt gevraagd te besluiten tot het organiseren van een Burgerberaad voor de doorontwikkeling van de Omgevingsvisie en het daarvoor opgestelde projectplan vast te stellen. Dit betreft een uitwerking van een door de raad aangenomen motie.

C.12 Sluiting