Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

20 april 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 20:00 uur

Voorafgaande aan het overleg is er vanaf 16.00 uur een “inloop-halfuur”, waarin door raadsleden of fractieassistenten (en desgewenst ook door inwoners en andere belanghebbenden) technische/informatieve vragen gesteld kunnen worden aan gemeentelijke medewerkers over de te behandelen voorstellen.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Met een presentatie wordt via het raadsoverleg informatie gegeven over de inzet van de gemeente voor het organiseren van de opvang van vluchtelingen.

04 Consultatie garantstelling huisvestingslasten bibliotheek Uithuizen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad is via het raadsoverleg in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen van het college om voor een periode van 10 jaar garant te staan voor de kosten van huur van ruimte voor de bibliotheek in Uithuizen.

05 Bestemmingsplan Winsum-Munster fase 2 en 3

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorgelegde bestemmingsplan en de reacties op de ingediende zienswijzen op het ontwerp-plan.

06 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2022

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op de voorgelegde verordening en wijziging van de tarieventabel m.b.t. de lijkbezorgingsrechten.

07 Gemeenschappelijke regelingen

08 Rondvraag

09 Sluiting