Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

20 mei 2014

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 24 april 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Toelating nieuw benoemd raadslid P. Koster na onderzoek geloofsbrieven (rv nr 020)

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 (rv nr 022)

Hamerstuk

(Her)benoeming leden in diverse gremia (rv nr 021, rechtstreeks geagendeerd)

Lange termijn Agenda (LTA, rv nr 023)

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 024)

Sluiting