Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

1 juni 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04.A Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 mei 2022

A.04.B Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei 2022, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg, zonder debat in te stemmen met het voorstel.

B.06 NPG-project Tijd voor Toekomst

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

De raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor het indienen van het project voor het verlenen van een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

B.07 (Ontwerp)begroting 2023 GR Havenschap Groningen Seaports

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad ziet geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

B.08 (Ontwerp)begroting 2023 GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

De raad ziet geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

B.09 (Ontwerp)begroting 2023 Regio Groningen - Assen

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

 

De raad ziet geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

C Besluitvorming door de raad: De Bespreekstukken na bespreking in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.10 NPG-project Tocamaheerd

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor het indienen van het project voor het verlenen van een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

D.11 Herziening overzicht grondexploitaties 2022

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd het Grondexploitatieoverzicht 2022 (en daarmee de herziening van de exploitaties) vast te stellen, t.b.v. de jaarrekening 2021.Op de pagina’s 15 tot en met 107 van het overzicht is geheimhouding opgelegd (bekrachtigd door de raad op 18 mei 2022).

D.12 (Ontwerp-)meerjarenbegroting 2023 – 2026 GR Publiek Vervoer

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

 

De raad heeft gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van de ontwerp-meerjarenbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling. Tevens liggen de jaarstukken 2021 ter kennisname voor.

D.13 (Ontwerp)begroting 2023 Veiligheidsregio Groningen

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

 

De raad heeft gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling. Tevens liggen de jaarstukken 2021 ter kennisname voor.

D.14 Sluiting