Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

22 juni 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 22:30 uur

Raadsoverleg om 19.00 uur.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Volkskredietbank Noord Oost Groningen

 

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

 

De raad neemt kennis van de Jaarstukken 2021 en is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.

04 1e Bestuursrapportage 2022

Portefeuillehouder (Financiën): Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2022 en de daarin opgenomen wijzigingen van de Begroting 2022 vast te stellen.

05 Facetbestemmingsplan 'Harmonisatie Het Hogeland' en Facetbeheersverordening 'Harmonisatie Het Hogeland'

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd het Facetbestemmingsplan en de Facetbeheersverordening ‘Harmonisatie Het Hogeland’ gewijzigd vast te stellen. Van elkaar afwijkende bepalingen in de door de raden van de voorgaande gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum vastgestelde bestemmingsplannen worden hiermee gelijk getrokken.

06 Rondvraag

07 Sluiting