Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

16 februari 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Visie bedrijventerreinen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op de voorgelegde visie.

04 Inzet incidentele middelen groen

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel om € 430.000,- uit het overschot op de begroting 2022 te bestemmen voor extra groenonderhoud.

05 Consultatie Uitvoeringsprogramma Agenda voor de Wadden

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

De raad is via het raadsoverleg in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op het Uitvoeringsprogramma

06 Besluit adviesrecht Omgevingswet: “Vervalt. Wordt op een later moment opnieuw geagendeerd”

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel in welke gevallen als raad gebruik te maken van het adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten na invoering van de Omgevingswet.

07 Delegatiebesluit Omgevingswet: “Vervalt. Wordt op een later moment opnieuw geagendeerd”

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel voor welke onderdelen van het in het kader van de Omgevingswet vast te stellen gemeentelijk Omgevingsplan besluitvorming gedelegeerd wordt aan het college van b&w.

08 Verordening participatie Omgevingswet: “Vervalt. Wordt op een later moment opnieuw geagendeerd”

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op de voorgelegde verordening, waarin gevallen worden aangewezen waarbij participatie bij een buitenplanse afwijking van het Omgevingsplan verplicht is.

09 Presentatie concept-Omgevingsvisie 1.0: “Vervalt. Wordt op een later moment opnieuw geagendeerd”

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De concept-Omgevingsvisie (in het kader van de in te voeren Omgevingswet door de raad vast te stellen) wordt voordat deze voor zienswijzen ter visie wordt gelegd gepresenteerd en toegelicht aan de raad. Het betreft een versie 1.0 waarin bestaand beleid en reeds vastgestelde visies worden verwerkt.

10 Projectplan instellen Burgerberaad

Voorstel van raadswerkgroep Burgerberaad

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op een projectplan (plan van aanpak) voor het instellen van een Burgerberaad voor de doorontwikkeling van de Omgevingsvisie. Dit betreft een uitwerking van een door de raad aangenomen motie.

11 Beleidskader statushouders

Portefeuillehouder: Mariette de Visser

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorgelegde beleidskader.

12 Gemeenschappelijke regelingen

13 Rondvraag

14 Sluiting