Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

6 juli 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Raadsvergadering

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.00 Convocatie raad 6 juli 2022

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 1 juni 2022, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg, zonder debat in te stemmen met het voorstel.

B.06 Facetbestemmingsplan 'Harmonisatie Het Hogeland' en Facetbeheersverordening 'Harmonisatie Het Hogeland'

Portefeuillehouder (Financiën): Eltjo Dijkhuis

De raad wordt gevraagd het Facetbestemmingsplan en de Facetbeheersverordening ‘Harmonisatie Het Hogeland’ gewijzigd vast te stellen. Van elkaar afwijkende bepalingen in de door de raden van de voorgaande gemeenten vastgestelde bestemmingsplannen worden hiermee gelijk getrokken.

B.07 Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Volkskredietbank Noord Oost Groningen

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

De raad neemt kennis van de Jaarstukken 2021 en wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.

B.07.A Interpellatie: Aanleg data infrastructuur Winsum

Bijgevoegde documenten

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

C.08 Jaarstukken 2021

Portefeuillehouder (Financiën): Eltjo Dijkhuis

De raad wordt gevraagd het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 vast te stellen.

C.09 Bestemmingsplan De Kleine Plantage (Eenrum)

De raad wordt gevraagd te reageren op een ingediende zienswijze zoals aangegeven in de ‘Zienswijzennota’ en het voorgelegde bestemmingsplan vast te stellen.

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk na bespreking in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

D.10 1e Bestuursrapportage 2022

Portefeuillehouder (Financiën): Eltjo Dijkhuis

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2022 en de daarin opgenomen wijzigingen van de Begroting 2022 vast te stellen.

D.11 Motie vreemd aan de orde van de dag: Stikstofproblemen

D.12 Sluiting