Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

3 juli 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19 juni , evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.05A Bekrachtiging geheimhouding

Bekrachtiging geheimhouding geactualiseerde grondexploitaties voormalige gemeenten Bedum en De Marne.

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.06 Voorjaarsnota 2019

De raad wordt voorgesteld de Voorjaarsnota (1e bestuursrapportage en opmaat voor het opstellen van de begroting 2020) vast te stellen.

C Opiniërend en besluitvormend

Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

C.07 Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Volkskredietbank Noord Groningen

De raad neemt kennis van de jaarrekening en is in de gelegenheid een zienswijze te formuleren op de ontwerpbegroting.

 

C.08 Budgetvrijgave NPG-gelden t.b.v. een 'Plus op vier Centrumplannen'

a) Voorafgaande aan de behandeling van het voorgelegde voorstel wordt de raad gevraagd de door het college van b&w opgelegde geheimhouding op enkele onderliggende documenten te bekrachtigen.

b) De raad wordt gevraagd de uit de NPG-gelden te ontvangen bijdrage voor vier Centrumplannen (Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Winsum) beschikbaar te stellen.

 

C.09 Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023

De raad wordt gevraagd de startnotitie voor het later dit jaar op te stellen beleidsplan vast te stellen.

C.10 Profielschets burgemeester

De raad wordt voorgesteld de door de vertrouwenscommissie uit de raad opgestelde profielschets voor de te werven kroonbenoemde burgemeester vast te stellen.

Dit agendapunt wordt behandeld omstreeks 21.00 uur, in het bijzijn van de Commissaris van de Koning, de heer Paas.

 

C.11 Sluiting