Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

10 juli 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

17:15 - 23:00 uur

Let op: Vergadering start om 17.15 uur

 

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur raad

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 26 juni en 3 juli 2019 , evenals de lijst van toezeggingen

5 Ingekomen stukken

6.1 Besluitvormend (zonder opiniƫrende behandeling)

6.2 Benoeming plaatsvervangend griffier

7.1 Opiniƫrend en besluitvormend

7.2 Jaarstukken 2018 GR Participatie Noord Groningen (Ability)

De raad is in de gelegenheid de jaarstukken te bespreken en een zienswijze te formuleren

8 'Bugdetvrijgave NPG-gelden t.b.v. een 'Plus op vier Centrumplannen'

9 Startnotitie Lokaal Positief Gezondheidsbeleid

De raad wordt voorgesteld de voorgelegde startnotitie vast te stellen

10 Wijziging grondexploitaties voormalige gemeente Bedum

De raad wordt voorgesteld de door het college van B&W opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitatie te bekrachtigen en de grondexploitatie te wijzigen

11 Wijziging grondexploitaties voormalige gemeente De Marne

De raad wordt voorgesteld de door het college van B&W opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties te bekrachtigen en de grondexploitaties te wijzigen

12 Vaststellen jaarrekeningen voorgaande gemeenten

a. Gemeente Bedum

b. Gemeente De Marne

c. Gemeente Eemsmond

d. Gemeente Winsum

De raad dient de jaarrekeningen van de vier voorgaande gemeenten vast te stellen

 

13 Zienswijze Programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG)

De raad is in de gelegenheid te reageren op een door het bestuur van het NPG aan de raden van de aardbevingsgemeenten voorgelegde bespreeknotitie en daarover een zienswijze in te dienen.

14 Startnotitie Lokaal Programmaplan NPG

De raad wordt voorgesteld de startnotitie vast te stellen.

15 Bestemmingsplan Buitengebied De Marne

De raad wordt voorgesteld het ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen

16 Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningen-veld 2019-2020

De raad wordt gevraagd de namens de regionale partners opgestelde concept-zienswijze op het ontwerp-vaststellingsbesluit van de minister van EZK te onderschrijven.

NB: het raadsvoorstel en de concept-zienswijze worden eerst op 9 juli aan de raad verstrekt.

 

17 Sluiting