Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

18 september 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

A.3 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 10 juli 2019 , evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvormend

B.6 Benoeming leden rekenkamercommissie

Een selectiecommissie uit de raad draagt de navolgende personen voor als lid van de rekenkamercommissie: de heer L.T. (Bert) Schudde - in de functie van voorzitter - , mevrouw M.J.R. (Marjolein) Zwerver, de heer mr. dr.J. R.(Jan) Lunsing en mevrouw H.Z.(Hendrien) Damman.

C Opiniërend

C.7 Beleid kleinschalige duurzame energieopwekking Het Hogeland

De raad bespreekt het document “Beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland” (dd. 25 juni 2019). Het besluit over het voorstel wordt in een latere vergadering genomen.

D Opiniërend en besluitvormend

* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

D.8 Verklaring van geen bedenkingen Bedumerweg 68 Onderdendam

De raad wordt gevraagd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woning op het perceel Bedumerweg 68 te Onderdendam af te geven.

D.9 Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen

De raad wordt gevraagd het startdocument vast te stellen, waarin afgesproken wordt ter uitwerking van het nationale klimaatakkoord met diverse partners tot een gezamenlijke regionale strategie te komen voor duurzame opwekking van elektriciteit en de regionale structuur warmte.

D.10 Startnotitie Lokale Inclusie Agenda Het Hogeland 2020-2022

De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen. Onder inclusie wordt verstaand dat alle inwoners, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, taal, sekse, seksuele geaardheid, status, talenten en/of beperkingen moeten kunnen meedoen.

D.11 Startnotitie Harmonisatie Subsidiebeleid en aanpassing Algemene Subsidieverordening

De raad wordt gevraagd de notitie Kaderstelling harmonisatie subsidiebeleid Het Hogeland en een aangepaste subsidieverordening vast te stellen.

D.12 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de Vereniging van Waddenzeegemeenten

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de vereniging.

E.13 Sluiting