Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

2 oktober 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 20:30 uur

Aansluitend Technisch vragenuur begraaf(plaatsen)beleid tot 21.30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

A.3 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 september 2019, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.6 Beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland

De raad wordt gevraagd het document “Beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland” (d.d. 25 juni 2019) vast te stellen.

C Opiniërend en besluitvormend*

* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

 

C.7 Verklaring van geen bedenkingen Bedumerweg 64 Onderdendam

De raad wordt gevraagd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woning op het perceel Bedumerweg 64 te Onderdendam af te geven.

C.8 Actualisering tekst Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen inzake de GR.

C.9 Begrotingswijziging n.a.v. vastgestelde jaarrekeningen 2018

De raad wordt gevraagd de begrotingswijziging (kenmerk 2019010) vast te stellen.

C.10 Sluiting