Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

30 oktober 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

A.3 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 16 oktober 2019, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.6 Begraaf(plaatsen)beleid

De raad besluit de voorgestelde kaders vast te stellen als basis voor toekomstig begraafbeleid.

Het overzicht met de toezeggingen volgt later.

C Opiniërend en besluitvormend

C.7 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen M.D. Teenstraweg 16 Den Andel

De raad wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woning op het perceel M.D. Teenstraweg 16 te Den Andel af te geven.

C.8 Invoering toeristenbelasting

De raad wordt gevraagd met ingang van 1 januari 2020 voor gemeente Het Hogeland een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting in te voeren.

C.9 Fietsverbinding Wiepoopad Winsum

De raad wordt gevraagd een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een fietsverbinding onder de N361 door ter plaatse van het Wiepoopad te Winsum.

 

Wijzigingen t.o.v. vorig raadsvoorstel:

• 3.4 Achtergrondinfo over bestuursakkoord toegevoegd n.a.v. technische vragen.

• 8 ‘Innovatieve aanbesteding’ gewijzigd in ‘design & constuct’

• 8.1 Tekst over betrekken van burgers anders geformuleerd

• 8.2 Tijdspad geactualiseerd (was niet meer actueel vanwege vertraagde besluitvorming)

• Enkele kleine tekstuele aanpassingen (foutjes verbeterd).

 

C.10 Sluiting