Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

18 mei 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04.A Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 maart 2022

A.04.B Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 maart 2022

A.04.C Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 mei 2022

A.04.D Vaststellen van de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.06 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en installatie nieuwe raadsleden

Onder voorbehoud

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

 Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg, zonder debat in te stemmen met het voorstel.

B.07 Bestemmingsplan Winsum-Munster fase 2 en 3

De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestemmingsplan en de reacties op de ingediende zienswijzen op het ontwerp-plan vast te stellen.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk na behandeling in het raadsoverleg

Na behandeling in het raadsoverleg is vastgesteld dat, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan, nadere bespreking in de raadsvergadering gewenst wordt.

C.08 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2022

De raad wordt gevraagd de voorgelegde verordening en wijziging van de tarieventabel m.b.t. de lijkbezorgingsrechten vast te stellen.

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

D.09 Kredietverstrekking voor NPG-projecten Werelderfgoedcentrum en Nieuw Roakeldais

De raad wordt gevraagd € 3.450.000 beschikbaar te stellen voor het project Wererlderfgoedcentrum (WEC) en € 2.916.272 voor het project Nieuw Roakeldais, beide bedragen vanuit de voor de gemeente beschikbare gelden van het Nationaal Programma Groningen (NPG).

D.10 Vervanging audiovisueel systeem en aanpassing raadzaal Uithuizen

De raad wordt gevraagd te besluiten tot het laten voorbereiden van aanpassingen van de raadzaal en vervanging van het audiovisueel systeem, uitgaande van een budget van € 160.000.

D.11 Gunning accountantsdiensten 2022 - 2025

Als uitkomst van de gehouden aanbesteding de opdracht voor de accountantscontrole van de jaarrekening en jaarverslag voor de boekjaren 2022 t/m 2025 (met een optie tot een verlenging van 2 jaar) te verstrekken aan Astrium BV.

D.12 Aantal (politieke) benoemingen en aanwijzen vertegenwoordigers

Voorstel volgt

D.13 Bekrachtigen opgelegde geheimhouding

D.14 Sluiting