Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

7 september 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:00 - 23:00 uur

(extra) raadsvergadering: Kadernota/Algemene beschouwingen.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 06 juli 2022, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.04 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

B.05 Beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van vier percelen grond

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd:

- krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van vier percelen grond in Uithuizen.

- de door het college opgelegde geheimhouding op onderliggende documenten te bekrachtigen.

B.06 Kadernota voor de begroting 2023/algemene beschouwingen

Portefeuillehouder (Financiƫn): Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de Kadernota voor de Begroting 2023 en de kaders en uitgangspunten voor de opstelling van de Begroting 2023 vast te stellen.

Alvorens in debat te gaan spreken de fractievoorzitters namens hun fractie algemene beschouwingen uit.

B.07 Sluiting