Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

14 september 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 22:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Instellen en wijzigen Duurzame ontwikkelingsleningen

Portefeuillehouders: Arjen Nolles en Mariëtte de Visser

 

De raad wordt gevraagd enkele verordeningen vast te stellen, waarmee het mogelijk gemaakt wordt leningen te verstrekken voor duurzame investeringen in woningen of zakelijk vastgoed, dan wel het verlagen van drempels voor woningaankoop. Tevens wordt de raad gevraagd hiervoor een bedrag van € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen, dat revolverend wordt ingezet.

04 Consultatie Startdocument RES Groningen 2.0

Portefeuillehouder: Arjen Nolles

 

De raad is in de gelegenheid een zienswijze uit te brengen op het Startdocument.

05 Gemeenschappelijke regelingen: Begroting 2023/jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Portefeuillehouder: Arjen Nolles

 

De zienswijzenprocedure voor de ontwerpbegroting van de ODG is reeds afgesloten. Door bijzondere omstandigheden heeft de raad geen gelegenheid gehad op de ontwerpbegroting 2023 van de ODG te reageren. Inmiddels is de Begroting 2023 vastgesteld. De raad heeft gelegenheid deze te bespreken en desgewenst de vertegenwoordiger in het AB te bevragen.

06 Consultatie voorgenomen “Intentie tot Samenwerking Overeenkomst” Herinrichting Molenerf/Uithuizen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad is in de gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen van het college een Intentieovereenkomst aan te gaan voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (gericht op ruil/verkoop van onroerend goed) voor herinrichting van het Molenerf.

07 Rondvraag

08 Sluiting