Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

28 september 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Raadsvergadering

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 september jl., alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

A.06 Herbenoeming lid Rekenkamercommissie

De raad wordt voorgesteld een lid van de commissie voor een nieuwe termijn te benoemen.

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg, zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.07 Consultatie voorgenomen “Intentie tot Samenwerking Overeenkomst” Herinrichting Molenerf/Uithuizen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

Na beraadslagingen in het raadsoverleg is geconcludeerd dat er voor de raad geen aanleiding is wensen en/of bedenkingen te uiten op het voornemen van het college een Intentieovereenkomst aan te gaan voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (gericht op ruil/verkoop van onroerend goed) voor herinrichting van het Molenerf) te Uithuizen.

B.08 Consultatie Startdocument RES Groningen 2.0

Portefeuillehouder: Arjen Nolles

Na beraadslagingen in het raadsoverleg is geconcludeerd dat er voor de raad geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen op het Startdocument.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk na bespreking in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.09 Instellen en wijzigen Duurzame ontwikkelingsleningen

Portefeuillehouders: Arjen Nolles en Mariëtte de Visser

De raad wordt gevraagd enkele verordeningen vast te stellen, waarmee het mogelijk gemaakt wordt leningen te verstrekken voor duurzame investeringen in woningen of zakelijk vastgoed, dan wel het verlagen van drempels voor woningaankoop. Tevens wordt de raad gevraagd hiervoor een bedrag van € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen, dat revolverend wordt ingezet

Bijgevoegde documenten

C.10 Sluiting