Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

12 oktober 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Beleidsplan Sociaal Domein

Portefeuillehouder: Mariette de Visser en Karen Hansems

 

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op vaststelling door de raad, gelegenheid te reageren op het voorgelegde beleidsplan en de portefeuillehouders over de inhoud te bevragen.

04 Rondvraag (1e deel)

05 Jaarstukken Stichting Lauwers & Eems

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op te verlenen goedkeuring door de raad, gelegenheid de jaarrekening en het jaarverslag te bespreken en/of daarover vragen te stellen.

06 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

 

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op vaststelling door de raad, gelegenheid te reageren op en vragen te stellen over een voorgelegde wijziging van de APV. Het betreft overwegend juridisch-technische en tekstuele wijzigingen. Daarnaast vervallen artikelen of artikeldelen door een uitspraak van de Hoge Raad of strijdigheid met hogere regelgeving.

07 Consultatie Ruimtelijk Kwaliteitskader Oostpolder

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad heeft gelegenheid een zienswijze in te dienen op de door Provinciale Staten vast te stellen notitie Ruimtelijk Kwaliteitskader voor de ontwikkeling van een grootschalig bedrijventerrein in de Oostpolder. In de betreffende notitie worden drie uitgangspunten en zeven ambities voor de ruimtelijke inrichting van de Oostpolder verwoord.

Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

08 Rondvraag (2e deel)

09 Sluiting