Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

26 oktober 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 september jongstleden, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

 Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 12 oktober jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen

B.06 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

De raad wordt gevraagd de APV te wijzigen.

B.07 Gebiedsontwikkeling Oostpolder: Ruimtelijk Kwaliteitskader

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

Na beraadslagingen in het raadsoverleg is geconcludeerd dat de raad door middel van het in dienen van een zienswijze, op de door Provinciale Staten vast te stellen notitie voor de ontwikkeling van een grootschalig bedrijventerrein in de Oostpolder, het belang van de toekomstige verdubbeling van de N33 richting de Eemshaven en de verdubbeling van de N46 te accentueren en Provinciale Staten te vragen om hierop actief in te zetten zowel regionaal als in bovenregionaal verband. De ontwikkeling van de Oostpolder leidt naar verwachting tot een forse toename in het aantal verkeersbewegingen van en naar de haven. De raad acht een goede bereikbaarheid van de haven van groot belang voor het welslagen van de gewenste groei in samenhang met de leefbaarheid in het omliggende gebeid.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na bespreking in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad. Deze onderwerpen zijn eerder, tijdens het raadsoverleg op 12 oktober jongstleden, aan de orde geweest

C.08 Beleidsplan Sociaal Domein

Portefeuillehouder: Mariette de Visser en Karen Hansems

De raad wordt gevraagd het beleidsplan vast te stellen.

C.09 Jaarstukken Stichting Lauwers & Eems 2021

Portefeuillehouder: Karen Hansems

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en in te stemmen met de jaarrekening.

C.10 Instellen en wijzigen Duurzame ontwikkelingsleningen

Portefeuillehouders: Arjen Nolles en Mariëtte de Visser

(Opnieuw geagendeerd: betreft een aangepaste versie. Eerder, tijdens de raadsvergadering op 28 september jongstleden, al aan de orde geweest).

De raad wordt gevraagd enkele verordeningen vast te stellen, waarmee het mogelijk gemaakt wordt leningen te verstrekken voor duurzame investeringen in woningen of zakelijk vastgoed, dan wel het verlagen van drempels voor woningaankoop. Tevens wordt de raad gevraagd hiervoor een bedrag van € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen, dat revolverend wordt ingezet.

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college (nader) bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad

D.11 Bestemmingsplan Centrumplannen wijzigen vier percelen detailhandel naar wonen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

E Onderwerp enkel ter bespreking zonder dat leidt tot besluitvorming

De raad gaat met het college in gesprek

E.12 Koerswijziging NPG

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

E.13 Sluiting