Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

2 november 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Omgevingsvisie 1.0 ‘Roemte voor het Hogeland’

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op vaststelling door de raad, gelegenheid te reageren op de concept-Omgevingsvisie 1.0, die in het kader van de nog in te voeren Omgevingswet is opgesteld.

04 Facetbeheerverordening Geluidsverdeelplan Eemshaven

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

Gereageerd kan worden op de opgestelde beheerverordening waarin geluidsnormen worden vastgesteld voor de bedrijventerreinen in en bij de Eemshaven en de daarop ingediende zienswijzen.

05 Controleprotocol en normenkader ten behoeve van de accountantscontrole

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

In het raadsoverleg kan worden gereageerd op een voorstel voor het vaststellen van de reikwijdte, kaders en normen voor de accountantscontrole.

De Auditcommissie zal voor het overleg de raad haar reactie op het voorgelegde protocol en normenkader sturen.

06.a Omgevingswet: Delegatiebesluit

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 De raad dient vast te stellen in welke gevallen de raad zijn bevoegdheid ten aanzien van het wijzigen van toegestane bestemming delegeert aan het college van b&w, alsmede wanneer het college bij buitenplanse afwijkingen de raad om (bindend) advies dient te vragen. De agendacommissie stelt voor de door het college van b&w voorgelegde voorstellen tegelijkertijd in samenhang in het raadsoverleg te bespreken.

06.b Omgevingswet: Bindend adviesrecht

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 De raad dient vast te stellen in welke gevallen de raad zijn bevoegdheid ten aanzien van het wijzigen van toegestane bestemming delegeert aan het college van b&w, alsmede wanneer het college bij buitenplanse afwijkingen de raad om (bindend) advies dient te vragen. De agendacommissie stelt voor de door het college van b&w voorgelegde voorstellen tegelijkertijd in samenhang in het raadsoverleg te bespreken.

07 Omgevingswet: Aanwijzen gevallen verplichte participatie

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

De raad moet de gevallen aanwijzen wanneer sprake dient te zijn van verplichte participatie bij ruimtelijke plannen. In het raadsoverleg kan worden gereageerd op het daartoe door het college van b&w voorgelegde voorstel.

08 Aanvullend krediet accommodatie SV Bedum

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

In het raadsoverleg is er gelegenheid te reageren op het voorstel van het college van b&w om € 1.725.000 extra beschikbaar te stellen voor het vernieuwen van de accommodatie van SV Bedum, alsmede € 375.000 voor inrichting van de openbare ruimte.

09 Kredietverstrekking NPG-projecten

Portefeuillehouders: Eltjo Dijkhuis en Karen Hansems

Nadat de raad eerder heeft ingestemd met het voordragen van de projecten Tocamaheerd en Tijd voor Toekomst voor bijdragen in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG) (en daar inhoudelijk op ingegaan is) zijn deze bijdragen door het NPG-bestuur toegekend. In het raadsoverleg kan worden gereageerd op het voorstel de toegekende middelen beschikbaar te stellen.

10 Afvalbegroting 2023

Portefeuillehouder: Arjen Nolles

In het raadsoverleg kan worden gereageerd op het door het college van b&w voorgelegde voorstel voor het wijzigen van tarieven voor het inzamelen van huisvuil en grof vuil, ter verwerking in de begroting 2023.

Dit voorstel wordt besluitvormend voorgelegd in de raadsvergadering van 9 november as., voorafgaand aan vaststelling van de Begroting 2023.

11 Rondvraag

12 Sluiting