Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

9 november 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Begrotingsraad.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Vragenronde

B Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk na bespreking in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad. Het voorstel is eerder, tijdens het raadsoverleg op

2 november jongstleden, aan de orde geweest.

B.04 Afvalbegroting 2023

Portefeuillehouder: Arjen Nolles

 

Dit agendapunt wordt niet behandeld.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

Voordat de raadVoordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college (nader) bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad  tot besluitvorming overgaat wordt het college (nader) bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad

C.05 Programmabegroting 2023 (inclusief Meerjarenraming 2024-2026)

C.06 Sluiting