Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

16 november 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 okober jongstleden, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 02 november jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Facetbeheersverordening Geluidverdeelplan Eemshaven

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd de beheersverordening vast te stellen.

B.07 Controleprotocol en Normenkader 2022 ten behoeve van de accountantscontrole

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd het controleprotocol en het normenkader vast te stellen.

B.08 Omgevingswet: Delegatiebesluit

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt voorgesteld op diverse onderdelen het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

B.09 Omgevingswet: Aanwijzen gevallen verplichte participatie

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt voorgesteld de lijst met activiteiten waarvoor de participatie-eis geldt voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast te stellen.

B.10 Aanvullend krediet accommodatie SV Bedum

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

 

De raad wordt gevraagd om € 1.725.000 extra beschikbaar te stellen voor het vernieuwen van de accommodatie van SV Bedum, alsmede € 375.000 voor inrichting van de openbare ruimte.

B.11 Kredietverstrekking NPG-projecten

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis en Karen Hansems

 

Nadat de raad eerder heeft ingestemd met het voordragen van de projecten Tocamaheerd en Tijd voor Toekomst voor bijdragen in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG) zijn deze bijdragen door het NPG-bestuur toegekend. De raad wordt voorgesteld de toegekende middelen beschikbaar te stellen.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na bespreking in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.12 Omgevingsvisie 1.0 ‘Roemte voor het Hogeland’

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd de concept-Omgevingsvisie 1.0, die in het kader van de nog in te voeren Omgevingswet is opgesteld, vast te stellen.

C.13 Omgevingswet: Bindend adviesrecht

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt voorgesteld de lijst met activiteiten, waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vast te stellen.

C.14 Sluiting