Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

7 november 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Vragenuur voor raadsleden

Begroting 2018 (rv nr 063, reeds in uw bezit)

Algemene beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie).

Reactie van het college op de algemene beschouwingen (maximaal 60 minuten)