Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

30 november 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Aanvullende investeringen De Tirrel

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

In het raadsoverleg kan worden gereageerd op drie voorstellen die door het college aan de raad worden voorgelegd voor het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten en een budget voor beheer en exploitatie voor de multifunctionele accommodatie De Tirrel in Winsum.

03.A Aanvullend krediet voor realisatie van De Tirrel

Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2,41 miljoen

03.B Aanvullend krediet voor de klimaatbehandeling en de energievoorziening in de Tirrel

Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1,175 miljoen

03.C Budgetten voor beheer en exploitatie van De Tirrel

Voorgesteld wordt een jaarlijks budget van € 547.315 en een eenmalig implementatiebudget van € 859.231 voor het beheer en de exploitatie van de Tirrel,beschikbaar te stellen, alsmede een aanvullend jaarlijks budget van € 20.000 voor de kosten van beheer en onderhoud van het (vergrootte) openbare deel van het park rondom de Tirrel.

Tevens kan worden gereageerd op een aantal voornemens van het college met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de accommodatie.

04 Aanvullend krediet aanleg 2e ontsluitingsweg Lauwersoog

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

 

In het raadsoverleg is gelegenheid te reageren op het voorstel om een aanvullend bedrag van € 857.747,- beschikbaar te stellen voor aanleg van de 2e ontsluitingsweg

05 Rondvraag (1e gedeelte)

De vergadering wordt om ca. 18.15 uur onderbroken en om 19.00 uur hervat.

06 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op vaststelling door de raad, gelegenheid te reageren op de voorgelegde verordening.

07 Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2023

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

 

In het raadsoverleg is gelegenheid te reageren op het voorgelegde Plan van Aanpak. Hiermee wordt voor de komende 2 jaren de lokale opgave (als opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen) voor het versterken van panden met het oog op aardbevingsdreiging vastgesteld.

08 Najaarsnota 2022

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op behandeling door de raad, gelegenheid te reageren op de inhoud van de voorgelegde Najaarsnota en de daarin opgenomen voorstellen voor begrotingswijzigingen.

09 Belastingverordeningen en –tarieven 2023

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op vaststelling door de raad gelegenheid te reageren op de voorgelegde verordeningen en voorgestelde tarieven.

 

A. Verordening Forensenbelasting 2023

B. Legesverordening inclusief bijbehorende tarieventabel 2023

C. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023

D. Verordening Marktgelden 2023

E. Verordening Onroerendezaakbelasting 2023

F. Verordening Roerende zaakbelasting 2023

G. Verordening Rioolheffing 2023

H. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

I. Verordening Afvalstoffenheffing 2023 en de tarieventabel 2023

10 Rondvraag (2e gedeelte)

11 Sluiting