Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

14 december 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04.A Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 9 november jongstleden

A.04.B Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 16 november jongstleden, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

B.06 Aanvullend krediet aanleg 2e ontsluitingsweg Lauwersoog

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

 

De raad wordt gevraagd een aanvullend bedrag van € 857.747,- beschikbaar te stellen voor aanleg van de 2e ontsluitingsweg.

B.07 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

De raad wordt gevraagd de voorgelegde verordening vast te stellen.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

C.08 Aanvullende investeringen De Tirrel

C.08.A Aanvullend krediet voor realisatie van De Tirrel

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2,41 miljoen.

C.08.B Aanvullend krediet voor de klimaatbehandeling en de energievoorziening in De Tirrel

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1,175 miljoen.

C.08.C Budgetten voor beheer en exploitatie van De Tirrel

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

De raad wordt gevraagd een jaarlijks budget van € 547.315 en een eenmalig implementatiebudget van € 859.231 beschikbaar te stellen voor het beheer en de exploitatie van de Tirrel, alsmede een aanvullend jaarlijks budget van € 20.000 voor beheer en onderhoud van het openbare deel van het park rondom de Tirrel.

Tevens kan de raad wensen of bedenkingen uiten over een aantal voornemens van het college met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de accommodatie.

C.09 Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2023

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde Plan van Aanpak vast te stellen. Hiermee wordt de lokale opgave voor het versterken van panden met het oog op aardbevingsdreiging vastgesteld.

C.10 Najaarsnota 2022

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd de voorgelegde Najaarsnota en de daarin opgenomen voorstellen voor begrotingswijzigingen vast te stellen.

C.11 Belastingverordeningen en –tarieven 2023

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

De raad wordt gevraagd de navolgende voorgelegde verordeningen en voorgestelde tarieven vast te stellen, alsmede te besluiten over de dekking van het tekort dat ontstaat door de tariefstelling voor de Afvalstoffenheffing.

Bijgevoegde documenten

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college (nader) bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

D.12 Compensatie hoge energiekosten maatschappelijke organisaties

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

 

De raad wordt gevraagd uit de algemene reserve € 1.000.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de vast te stellen Subsidieregeling energiekosten maatschappelijke organisaties.

D.13 Sluiting