Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

1 februari 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.01.A Presentatie Accountant

Op voorstel van de Auditcommissie informeert de heer Sietse Hof, registeraccountant bij Astrium Overheidsaccountants, de raad over de rol van de accountant en diens werkzaamheden ter uitvoering van de door de raad verstrekte opdracht. Naar aanleiding van de presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 9 november en 14 december 2022, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 18 januari jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Bestemmingsplan Buitengebied Hornsterweg 1 Saaxumhuizen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

B.07 Afschaffen verplichte sluitingstijden horeca (wijziging APV)

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

De raad wordt gevraagd de verplichte sluitingstijden van de (openbare) horeca-inrichtingen uit de APV te verwijderen.

B.08 Krediet energiebesparende maatregelen openluchtzwembaden

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

De raad wordt gevraagd om € 605.000,- beschikbaar te stellen voor maatregelen die leiden tot 50% besparing op het gasverbruik door de openluchtzwembaden in Leens, Uithuizen, Warffum en Winsum.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.09 Afgeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bouw 50 tijdelijke woningen nabij Treubweg te Uithuizen

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

De raad wordt voorgesteld om een ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen te geven voor de realisatie van een tijdelijke huisvestingslocatie nabij de Treubweg te Uithuizen.

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college (nader) bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

D.10 Toekomstige huisvesting gemeentelijke organisatie

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

De raad wordt gevraagd te besluiten om een nieuw gemeentehuis te realiseren (waarvoor het college een nader voorstel dient uit te werken en aan de raad voor te leggen).

D.10.A Aangekondigde Motie vreemd aan de orde van de dag Hartchirurgie

D.10.B Aangekondigde Motie definitief einde gaswinning Groningenveld

D.11 Sluiting