Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

8 maart 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 18:00 uur

Roadsvergoadern

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Open van vergoadern en mitdailens

A.02 Meertmoand - Dialektmoand

In het kader van de Dialectmaand spreekt Fieke Gosselaar, streektaalconsulent bij Centrum Groninger Taal & Cultuur (CTGC) de raad toe. Ze vertelt kort iets over en haar band met het Gronings en haar functie als streektaalconsulent. Ze sluit af met een Gronings gedicht.

In het kader van de Dialektmoand kunnen raadsleden desgewenst tijdens de vergadering in het Gronings spreken.

 

Meertmoand – Dialektmoand

Vanwege Dialectmoand sprekt Fieke Gosseloar, streektoalconsulent bie Centrum Groninger Taal & Cultuur (CTGC) de road tou. Zai vertelt kort wat over heurzulf en heur baand mit t Grunnegs en heur functie as streektoalconsulent. Ze slut òf mit n Grunnegs gedicht. Vanwege Dialektmoand kinnen en maggen roadsleden, as zai dat geern willen, maank vergoadern Grunnegs spreken.

A.03 Vaststellen van de agenda

Vaststellen van agenda

A.04 Vragenuur raad

Vroagenuur road

Bijgevoegde documenten

A.05 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 1 februari 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

Vaststellen beslutenliest roadsvergoadern 1en feberwoarie 2023, mit ook de actuele Liest van Touzeggens

A.06 Ingekomen stukken

Ienkommen stukken

Bijgevoegde documenten

A.07 Herbenoeming toezichthoudend bestuurslid Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems

Herbeneumen touzichtholdend bestuurslid Stichten Schoulbestuur Lauwers en Eems

Veurstel is vrouw Van Herwijnen vannijs te beneumen as touzichtholdend bestuurslid van Stichten Lauwers en Eems, mit terugwaarkende kracht vanòf 1en jannewoarie 2023 tot uterliek 28en juni 2026.

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 15 februari jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

 

Besluutvörmen deur de road: De Hoamerstukken

Veurstel is om, as wie kieken noar behandeln ien t roadsoverleg op 15en feberwoarie van t joar, zunder kifkederij ien te stemmen mit de veurstellen.

B.08 Begrotingen 2023 Stichting Lauwers & Eems

Portefeuillehouder: Karen Hansems

Voorgesteld wordt de begrotingen voor de onderdelen primair onderwijs en voortgezet onderwijs van de stichting goed te keuren.

 

Begrotens 2023 Stichten Lauwers & Eems

Poddefulieholder: Karen Hansems

Veurstel is de begrotens veur de onderdailen primair onderwies en middelboar onderwies van de stichten goud te keuren.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

 

Besluutvörmen deur de road: Beproatstuk noa behandeln ien t roadsoverleg

Veurdat road tot besluutvörmen overgaait wordt t college (noader) bevroagd en/of viendt der proaterij over ploats ien de road.

C.09 Financiering project Onstaborg

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

Voorgesteld wordt het project Onstaborg in Sauwerd (podium voor archeologische beleving, cultuur en recreatie) niet in te dienen bij het Nationaal Programma Groningen, maar daarvoor uit eigen middelen een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 770.175,-.

 

Financieren project Onstaborg

Poddefulieholder: Eltjo Diekhoes

Veurstel is t project Onstaborg ien Saauwerd (podium veur archeologiese beleven, cultuur en recreoatsie) nait ien te dainen bie t Nationoal Pergram Grunnen, mor doarveur oet aigen buutsen n ienvesterenskrediet beschikboar te stellen van € 770.175,-..

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college (nader) bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

 

Besluutvörmen deur de road: Beproatstuk zunder veurberaaidende behandeln ien t roadsoverleg

Veurdat road tot besluutvörmen overgaait wordt t college (noader) bevroagd en/of viendt der proaterij over ploats ien de road.

D.10 Budgetoverheveling 2022 - 2023

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

De raad wordt gevraagd te besluiten tot de voorgestelde overheveling van budgetten van de Programmabegroting 2022 naar de Programmabegroting 2023 en enkele aanvullende besluiten te nemen.

 

Budgetoverheveln 2022 – 2023

Poddefulieholder: Eltjo Diekhoes

Road wordt vroagd te besluten tot opbedochte overheveln van sinterij van Programmabegroten 2022 noar de Programmabegroten 2023 en nog wat aanvullende besluten te nemen.

D.10.A Aangekondigde Motie vreemd aan de orde van de dag: Perspectief voor de garnalenvisserij

D.10.B Aangekondigde Motie vreemd aan de orde van de dag: Behoud hertenkamp

D.11 Sluiting

Òfsluten