Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

22 maart 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Warmtetransitieplan

Portefeuillehouder: Arjen Nolles

De raad wordt voorgesteld om het Warmtetransitieplan Het Hogeland vast te stellen. In dit plan wordt de aanpak geschetst hoe woningen en gebouwen in de gemeente te verduurzamen en van het aardgas af te krijgen. Ingezet wordt op het dubbele van de landelijke ambitie in 2030: namelijk op 40% minder aardgasgebruik in de gemeente in 2030.

04.A Brief adviesraad inzake wachtlijsten

Portefeuillehouders: Karen Hansems en Mariëtte de Visser

De brief is op verzoek van de fractie LokaalSociaal/Linda Visser geagendeerd. Het college zal mondeling reageren over de wijze van afdoening.

04.B Rondvraag (1e deel)

Omstreeks 18.15 uur wordt de vergadering onderbroken voor een pauze.

Om 19.00 uur wordt de vergadering hervat met agendapunt 5

05 Paracommerciële Verordening gemeente Het Hogeland

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

De raad wordt gevraagd een verordening vast te stellen waarin met name regels zijn opgenomen voor niet-commerciële horeca- en recreatie-inrichtingen betreffende de toegestane tijden voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken en het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard.

06 Gemeenschappelijke regelingen

06.A Visie Brandweerzorg 2030 Groningen (zienswijze)

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de door de Veiligheidsregio Groningen op voorgelegde (voorlopige) visie.

06.B Mededelingen/Vragen

Gelegenheid voor het doen van mededelingen door of het stellen van vragen aan de vertegenwoordigers in de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

07 Werkwijze raad bij Grote projecten

De raad heeft uitgesproken afspraken te willen maken over de informatievoorziening omtrent aangewezen ‘grote projecten’ en de wijze waarop de raad zijn controlerende rol kan vervullen.

Een voorstel voor de te hanteren werkwijze is voorbereid door de Auditcommissie.

08 Rondvraag (2e deel)

09 Sluiting