Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

5 april 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 8 maart 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 22 maart jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Werkwijze raad bij Grote projecten

De raad heeft uitgesproken afspraken te willen maken over de informatievoorziening omtrent aangewezen ‘grote projecten’ en de wijze waarop de raad zijn controlerende rol kan vervullen.

Een voorstel voor de te hanteren werkwijze is voorbereid door de Auditcommissie.

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.07 Warmtetransitieplan

Portefeuillehouder: Arjen Nolles

 

In het Warmtetransitieplan wordt de aanpak geschetst hoe woningen en gebouwen in de gemeente te verduurzamen en van het aardgas af te krijgen. Ingezet wordt op het dubbele van de landelijke ambitie in 2030: namelijk op 40% minder aardgasgebruik in de gemeente in 2030.

C.08 Paracommerciële Verordening gemeente Het Hogeland

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

 

De raad wordt gevraagd een verordening vast te stellen waarin met name regels zijn opgenomen voor niet-commerciële horeca- en recreatie-inrichtingen betreffende de toegestane tijden voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken en het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard.

C.09 Visie Brandweerzorg 2030 Groningen (zienswijze)

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

 

De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de door de Veiligheidsregio Groningen voorgelegde (voorlopige) visie.

C.10 Sluiting