Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

10 mei 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 17:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Afscheid raadslid

Er wordt afscheid genomen van raadslid Kristel Rutgers.

A.04 Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid

A. Onderzoek geloofsbrieven

B. Toelating

C. Installatie

A.05 Vragenuur raad

A.06 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 5 april 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.07 Bestuurlijke agenda

De raad kan reageren op de door het college toegezonden bestuurlijke agenda. Deze wordt elk kwartaal besproken.

A.08 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 22 maart jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.09 Pilot uitvoering Volkshuisvestingsfonds

 

Portefeuillehouders: Mariette de Visser en Arjen Nolles

 

De raad wordt voorgesteld geld beschikbaar te stellen voor een pilot om particuliere woningen, waarvan de huiseigenaren zelf onvoldoende in staat zijn om te investeren in kwaliteit en duurzaamheid, te verduurzamen. Hiervoor heeft de gemeente een bijdrage van het rijk ontvangen.

B.10 Verordening Inburgering 2023

 

Portefeuillehouder: Mariƫtte de Visser

 

De raad wordt gevraagd een verordening vast te stellen om daarmee een beperkt aantal zaken rond de uitvoering van de inburgering te regelen waarin de wet niet voorziet. Het gaat met name om zaken rond toezicht en handhaving.

B.11 Fusie onderwijsorganisaties

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

De raad wordt gevraagd instemming te verlenen aan de voorgenomen fusie tussen de Stichting Lauwers & Eems (organisatie voor openbaar onderwijs) en de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord Groningen.

B.12 Sluiting