Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

24 mei 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

00 Agenda raadsoverleg 24 mei 2023

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Vaststellen komgrenzen

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

_De raad wordt gevraagd de grenzen van de bebouwde kommen vast te stellen._

04 Grondexploitatieoverzicht 2023

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd het Grondexploitatie Overzicht 2023 t.b.v. jaarrekening 2022 vast te stellen, de gewijzigde kredieten, voorzieningen, winst- en verliesnemingen voor deze grondexploitaties en enkele andere besluiten verband houdend met de exploitaties vast te stellen._

05 Bestemmingsplan en grondexploitatie Uitbreiding Het Aanleg te Winsum

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd het ‘Bestemmingsplan Winsum, uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg’, het beeldkwaliteitsplan Het Aanleg en Schouwerzijlsterweg en de bij deze ontwikkeling behorende grondexploitatie vast te stellen_

06 Rondvraag (1e deel)

07 Rapportage rekenkameronderzoek Schuldhulpverlening

_Portefeuillehouder: Mariette de Visser_

_In het raadsoverleg kan worden gereageerd op een door de lokale Rekenkamercommissie uitgebracht onderzoeksrapport over de Schuldhulpverlening. In het bijzonder wordt gevraagd in te gaan op de conclusies en aanbevelingen._

08 Lokaal Programmaplan NPG “Kop op ’t Hogeland 2023-2030”

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

_De raad wordt gevraagd het concept Lokaal Programmaplan vast te stellen._

09 Lijst Geen Verklaring van geen bedenkingen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd de lijst Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is vast te stellen._

10 Gemeenschappelijke regelingen

10.A Ontwerpbegroting GR Havenschap Groningen Seaports (zienswijze)

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting._

10.B Ontwerpbegroting 2024 GR Publieke Gezondheid & Zorg (zienswijze)

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_
_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting._

10.C Bijstelling begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 GR Veiligheidsregio Groningen (zienswijze)

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en de bijstelling van de begroting 2023._

10.D Bijstelling begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 GR Omgevingsdienst Groningen (zienswijze)

_Portefeuillehouder: Arjen Nolles_
_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting, de bijstelling van de begroting 2023 en de ontwerp financiële verordening._

10.E Mededelingen/vragen

_Gelegenheid voor het doen van mededelingen door of het stellen van vragen aan de vertegenwoordigers in de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen._

11 Bespreken ingekomen stukken

_Op verzoek van de fractie Heres, gedaan in de raadsvergadering van 10 mei jongstleden, worden de ingekomen stukken vermeld onder 11A en 11B ter bespreking geagendeerd._

11A. Boogplein (ingekomen brief en raadsmemo)
_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

11B. Rapportage Klantcontacten 2022 (raadsmemo)

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

12 Rondvraag (2e deel)

13 Sluiting