Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

8 juni 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 10 mei 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.05.A Actualisatie aantal benoemingen raad en aanwijzing vertegenwoordiger in GR

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

_Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 24 mei jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen._

B.06 Vaststellen komgrenzen

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

_De raad wordt gevraagd de grenzen van de bebouwde kommen vast te stellen._

B.07 Grondexploitatieoverzicht 2023

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd het Grondexploitatie Overzicht 2023 t.b.v. jaarrekening 2022 vast te stellen, alsmede de gewijzigde kredieten, voorzieningen, winst- en verliesnemingen en enkele andere besluiten verband houdend met de exploitaties vast te stellen._

B.08 Bestemmingsplan en grondexploitatie Uitbreiding Het Aanleg te Winsum

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd het ‘Bestemmingsplan Winsum, uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg’, het beeldkwaliteitsplan Het Aanleg en Schouwerzijlsterweg en de bij deze ontwikkeling behorende grondexploitatie vast te stellen._

B.09 Lijst Geen Verklaring van geen bedenkingen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd de lijst Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is vast te stellen._

B.10 Ontwerpbegroting GR Havenschap Groningen Seaports (zienswijze)

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad maakt geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting._

B.11 Ontwerpbegroting 2024 GR Publieke Gezondheid & Zorg (zienswijze)

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

_
_

_De raad maakt geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting._

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

C.12 Lokaal Programmaplan NPG “Kop op ’t Hogeland 2023-2030”

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

_De raad wordt gevraagd het concept Lokaal Programmaplan vast te stellen._

C.13 Bijstelling begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 GR Veiligheidsregio Groningen (zienswijze)

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en de bijstelling van de begroting 2023._

C.14 Bijstelling begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 GR Omgevingsdienst Groningen (zienswijze)

_Portefeuillehouder: Arjen Nolles_

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting, de bijstelling van de begroting 2023 en de ontwerp financiële verordening._

C.15 Sluiting