Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

21 juni 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Beleidskader afval en grondstoffen

_Portefeuillehouder: Arjen Nolles_

 

_De raad wordt gevraagd keuzes te maken met betrekking tot de afvalinzameling._

04 Mobiliteitsprogramma "Mobiliteit in Het Hogeland"

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

_De raad wordt gevraagd het Mobiliteitsprogramma vast te stellen_

05 Tijdelijke huisvesting teams Beheer en Openbare Ruimte

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad wordt gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor o.a. aanschaf van units voor de tijdelijke huisvesting van de ‘buitendienst’ van de gemeente_

06 Bestemmingsplan SV Bedum

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard._

 

_De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

07 Voorgenomen fusie onderwijsorganisaties Marenland en Noordkwartier

Portefeuillehouder: Karen Hansems

08 Kaderstelling Uitvoeringsprogramma Warmtetransitievisie

_Portefeuillehouder: Arjen Nolles_

_De raad wordt gevraagd kaders vast te stellen voor het Uitvoeringsprogramma voor het realiseren van de Warmtetransitievisie_

09 Ontwikkeling woonplan Zoutkamp

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de verkennende grondexploitatie voor een woningbouwlocatie met aanleg van een haven op het voormalige Heiploegterrein vast te stellen en daarvoor een bestemmingsreserve van € 2.320.000 in te stellen._

10 Verordening ondergrondse infrastructuur

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad wordt gevraagd de voorgelegde verordening vast te stellen._

11 Krediet wijkvernieuwing prof. Mekelstraat in Bedum

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad wordt gevraagd een krediet van € 421.000 beschikbaar te stellen voor herinrichting_

_van de straat in het kader van wijkvernieuwing._

12 Bestemmingsplan Knijpsterweg 2 Zandeweer

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

13 Bestemmingsplan Hoofdstraat 2 Vierhuizen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

14 Bestemmingsplan Winsum Dorp-steenfabriek Lombok

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

Bijgevoegde documenten

15 Jaarstukken Regio Groningen Assen (RGA)

_Portefeuillehouder: Mariette de Visser_

 

_De raad is in de gelegenheid te reageren op de ontwerpbegroting 2024 van de RGA._

16 Ontwerpbegroting 2024 GR Volkskredietbank Noord Oost Groningen

_Portefeuillehouder: Mariette de Visser_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting._

17 Ontwerp-meerjarenbegroting GR Publiek Vervoer

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting._

18 Wijziging GR Publiek Vervoer

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling._

19 Verklaring van geen bedenkingen bouw 50 tijdelijke woningen Treubweg te Uithuizen (te behandelen op 22 juni)

20 Bestuursovereenkomst vluchtelingen (te behandelen op 22 juni)

21 Rondvraag (te behandelen op 22 juni)

22 Sluiting